2014 Yılı Tercüman Listesi İlanı


T.C.
İSTANBUL 
ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 
Konu:
2014 Yılı Tercüman Listesi İlanı

İ L A N
04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçeye çevrilmesi için oluşturulacak, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

A. Başvuru Kabul Şartları :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3.En az ilkokul mezunu olmak,
4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, ( 31/10/1995 tarihinden önce doğmuş olmak )
5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,
8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 01 EKİM – 31 EKİM 2013 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına ilanımız ekinde bulunan başvuru formu ve adres beyanı ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

B. Başvuru Evrakları :

1.Başvuru Formu, (EK-1)
2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, 
4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (EK-2)
5.İki adet vesikalık fotoğraf,
6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.).
7.Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar ve devlet memurlarından disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.

C. Tercümanlık Başvurularının Alınma Şekli, Değerlendirilmesi ve Müteakip İşlemler:

1.Tercümanlık başvuruları İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -1.(eksi bir) katta bulunan (C1-1B51), (C1-1B52), (C1-1B53) nolu odalara bizzat yapılacak veya İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'mıza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına ilanımız ekinde bulunan başvuru formu ve dil beyanı ile şahsen başvurulacaktır. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecektir.
2.Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
3.Komisyon Başkanlığımızca başvuruların bittiği 31 EKİM 2013 tarihine müteakiben 1 KASIM 2013 - 31 KASIM 2013 tarihleri arasında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek evraklarında eksiklik tespit edilen tercüman adaylarına red kararı verilecektir.
4.Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 30 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi iki) Katta bulunan Konferans Salonunda 23/12/2013 ile 25/12/2013 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, TABLO-1'de

TABLO-1
TARİH Saat 11.00 Saat 14.00 Saat 16.00
23 Aralık 2013
Pazartesi
Başvuru numarası
1-400 arası olan adaylar
Başvuru numarası
401-800 arası olan adaylar
Başvuru numarası
801-1200  arası olan adaylar
24 Aralık 2013
Salı
1201 - 1600 1601 - 2000 2001 - 2400
25 Aralık 2013
Çarşamba
2401 - 2800 2801 - 3200 3201 - 3600


Belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması önemle duyurulur. Belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecektir.
5.Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnini isim, soy isim ve başvuru numarası yazarak imzalamaları istenecek olup bu imzalı yemin metni tercüman dosyasına eklenecektir.
6.Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

D. En Çok İhtiyaç Duyulan Diller :
İşaret Dili, Afganca, Urduca, Hintçe, Gürcüce, Norveçce, Çince, İngilizce, Arapça, Fransızca, Burma (Myanmar Urdu), Kürtçe, Bulgarca, Rusca, Romence, Azerice, Almanca, Özbekçe, Çeçence, Ermenice, Farsça, Türkmence, Moğolca, Flemenkçe, İbranice, İspanyolca, Yunanca, İtalyanca, Arnavutça, Sırpça, Makedonca, Portekizce, Japonca, Türki Cumhuriyetleri Dilleri, Hırvatça, Boşnakça, Danca, İsveçce, Korece, Urbanca (Yurba), Kazakça, Nijerya Dili, Ruanda Dili, Tanzanya Dili, Rumca, Zazaca, Moldovaca, Leh dili, Dari Dili, Kırgızca, Malayca, Ukrayna Dili, Fince, Moldovyaca, Hollandaca, Kanada Dili, Estonca ve diğer diller.

E. İlanın Duyurulması

1-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının, 
   a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
   b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarakGÖNDERİLMESİ,
   c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASINA,
   d-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2013 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı YAZILARAK DUYURULMASINA,

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.
 
Başkan Üye Üye
Sabri BAYINDIR
Adalet Komisyonu Başkanı
Mustafa EMRE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi
 
 
EK-1 : Başvuru Formu (tıklayınız.)
EK-2 : Tercümanlık yapılacak dili için yazılı beyan (tıklayınız.)
 

İlgili Link:http://www.istanbul.adalet.gov.tr/duyuru/2014tercuman.html

Not: İstanbul dışı iller için lütfen ilgili ilin web sitesini kontrol ediniz. 

Bilirkişi.Net, Setaş Danışmanlık Aracılık ve Reklam Hizmetleri’nin tescilli© markasıdır @ 2011
Tasarım ve Uygulama: Fildişi Ajans