2014 Yılı Ankara Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Listesi İlanı


 
T.C.
ANKARA ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
İ L Â N
 
Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. maddesi hükümleri gereğince, Ankara’da oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmak,
ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya
sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan
şartları haiz olmak,
ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak
zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.
h) Bilirkişi başvurusu yapan adayların; 2528 sayılı resmi gazetede yayınlanan
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve “Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalmış hukuk alanları ile, hesap bilirkişili gibi alanlar dışında hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez.” denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmesi gereklidir.

BAŞVURU USULÜ :

“Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi
Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. maddesi hükümleri gereğince;

Başvuru Yeri : http://www.ankara.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan
Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 4. Kat A Blok 93 Nolu Bürosundan şahsen yapılabileceği gibi, başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin
başvuruları 01 Ekim 2013 Salı (15-20 Ekim 2013 tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle, başvuru sürecinde aksamalar meydana geleceği düşünüldüğünden bu seneye mahsus olmak üzere, 01 Ekim 2013 Salı gününden itibaren başvurular kabul edilecektir.) günü başlayıp, 31 Ekim 2013 Perşembe günü başlayıp, 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

(1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için
pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetlerini
yürüttüğüne dair yazılı beyanı,
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi
gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,
ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak
zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu
gösteren belge,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası
almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,eklenir.
f)Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
g) Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (b), (ç) ve (e)
bentlerindeki belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
(1) Başvurular, komisyonca tutulacak kayda başvuranların adları, T.C. kimlik
numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.
(2) Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2013 Cumartesi gününe kadar
değerlendirilir. Talebi reddedilenler ile kabul edilen bilirkişi adaylarının yemin günleri ilanen tebliğ olunur.
(3) Eksik evrak verdikleri tespit edilen bilirkişi adayları 08 Kasım 2013 tarihinde
http://www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, 11-18 Kasım 2013 tarihleri arasında eksik evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evraklarını tamamlamayan bilirkişi adayları listeye kabul edilmeyeceklerdir.
(4) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde,
başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için ilanen bir haftalık kesin süre verilir. (11-18 Kasım 2013 tarihleri arasında)Yapılan değerlendirme sonucu 9 uncu maddede belirtilen belgelerin ihtara rağmen tamamlanmamış olması ya da başvuru sahibinin 7 nci maddedeki şartları taşımadığının tespiti hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur. (30 Kasım 2013 tarihinde)
(5) Talepleri uygun görülenlerin adları ve uzmanlık alanlarına göre
sınıflandırma yapılarak oluşturulacak liste en az yedi gün süre ile Ankara Adliyesi ilan panosuna asılır.
(6) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına
karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 09 / 12 / 2013 - 11 / 12 / 2013 tarihleri arasında
“Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 11. maddesi hükümleri gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Adliye Yemekhane Salonunda yemin ettirilecektir. 

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2013 tarihine kadar Ankara
Adliyesi internet sitesi www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

İlan olunur. 30.09.2013
 
      Ramazan AKSAN                      Fethi ŞİMŞEK                        Ömer KIZILKAYA
                  BAŞKAN                                  ÜYE                                    ÜYE
 
Not: 
Bilirkişi.Net, Setaş Danışmanlık Aracılık ve Reklam Hizmetleri’nin tescilli© markasıdır @ 2011
Tasarım ve Uygulama: Fildişi Ajans