2014 Yılı Ankara Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Listesi


 
T.C.
ANKARA ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
İ L Â N
 
Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî
Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Ankara il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2014 Yılı Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI :
 
1) Gerçek kişilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat
icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti
icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
 
2) Tüzel kişilerin;
a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi
ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri: http://www.ankara.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan
Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı 4. Kat A Blok 93 Nolu Bürosundan şahsen yapılabileceği gibi, başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
 
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin
başvuruları 01 Ekim 2013 Salı (15-20 Ekim 2013 tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle, başvuru sürecinde aksamalar meydana geleceği düşünüldüğünden bu seneye mahsus olmak üzere, 01 Ekim 2013 Salı gününden itibaren başvurular kabul edilecektir.) günü başlayıp, 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi
kimlik numarasının belirtilmesi gerekir. 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

Başvuru dilekçesine;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî
faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
c) Adlî sicil kaydı,
d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı
örneği,
e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu
gösteren belge,
f) Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak) eklenmesi gerekir.
g) Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, b ve c bentlerindeki
belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil
memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin de ayrıca ibraz edilmesi gerekir.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2013 Cumartesi gününe kadar
değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa
çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.
 
YEMİN :
Listeye kabul edilenlere, 02 / 12 / 2013 - 06 / 12 / 2013 tarihleri arasında
bilirkişilik başvuru sıra numarasına göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Adliye Yemekhane Salonunda yemin ettirilecektir.
 
LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2013 tarihine kadar Adliye
Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 30.09.2013
 
      Ramazan AKSAN                      Fethi ŞİMŞEK                        Ömer KIZILKAYA
                  BAŞKAN                                  ÜYE                                    ÜYE
 
Not: 
Bilirkişi.Net, Setaş Danışmanlık Aracılık ve Reklam Hizmetleri’nin tescilli© markasıdır @ 2011
Tasarım ve Uygulama: Fildişi Ajans