Makale Sahibi: Y.M.M. Beytullah YURTTUTAN

Uzman Mütalaası Hizmeti Ücretinin Vergilendirilmesi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 38418978-120[61-13/19]-887 21/08/2013

Konu: Uzman mütalaası hazırlama hizmetinin bilirkişi ücreti mi yoksa serbest meslek kazancı olarak mı değerlendirileceği

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuzu, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun “bilirkişi raporu, uzman mütalaası” başlıklı 67 nci maddesinin son fıkrası ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında … San. A.Ş.’ye uzman mütalaası düzenlendiğini, adı geçen şirket tarafından adınıza 4.187,50-TL brüt ücret tahakkuk ettirilerek bu tutar üzerinde 837,50-TL tevkifat yapılarak muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edildiğini belirterek, adınıza yapılan bu ödemenin serbest meslek kazancı mı yoksa ücret olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hususunda özelge talebinde bulunmaktasınız.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

5. (3239 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle değişen bent) Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;” hükmü yer almıştır.
Aynı Kanununun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, mahkeme veya resmi bir kurum tarafından görevlendirme yapılmadan … San. A.Ş.’ye uzman mütalaası hazırlanması ve ödemenin de anılan firmaca tarafınıza yapılması nedeniyle söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilerek ilgili yıl beyanına dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak, 5271 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bilirkişi olarak görevlendirilmenize bağlı olarak rapor hazırlanmış ise elde edilen gelir ücret olup, ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Not: Bu Özelgenin orjinali http://www.ozelgearsivi.com web sitesinde yayınlanmaktadır.

Y.M.M. Beytullah YURTTUTAN tarafından kaleme alınan “UZMAN MÜTALAASI HİZMETİ ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ” başlıklı makalenin tüm hakları yazarına aittir. Bilirkişi.Net yazardan aldığı özel izinle bu makaleyi yayınlamaktadır. Bu makale 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında korunmaktadır.