* ÖNEMLİ UYARI *

669 sayılı ve 672 sayılı KHK’lar ile İflas Erteleme

31.07.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 669 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi ile Olağanüstü Hal (OHAL)’in devamı süresince İcra ve İflas Kanunu’nun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı, bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği düzenlenmiştir. 01 Eylül 2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 673 sayılı KHK’nın 10/3 maddesi ile bu konuda yapılan değişiklikle OHAL’in ilanından itibaren ve devamı süresince iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı, bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedileceği düzenlendi. Böylece 669 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 31.07.2016 tarihinden önce ve OHAL’in ilan edildiği 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01:00’den itibaren yapılan iflasın ertelenmesi talepleri de kapsama alınarak bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce iflasa ilişkin bir araştırma yapılmaksızın derhal reddedilmesi sağlanmış oldu.

• Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemeyeceği,

• Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemeyeceği, verilmişse derhal kaldırılacağı,

• Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararlarının, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararlarının derhal kaldırılacağı,
hüküm olundu. Bu çerçevede, 21.07.2016 tarihinden önce yapılan iflasın ertelenmesi talepleri bu tarihe kadar sonuçlanmamış ise bu taleplere ilişkin OHAL süresince iflasın ertelenmesi talebi verilemeyecek, varsa bu konuda verilmiş tedbir kararları kaldırılacak.

İflas Erteleme

İflas Erteleme Nedir?

Ticari hayatın doğal seyri süresince tacirler arasındaki mali nitelikteki işlemlerde bazı zamanlarda yaşanılan ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilememesi ile ortaya çıkan problemlerin çözüme ulaştırılmasına imkan sağlaması açısından, ödeme güçlüğünde bulunan bir şirketin mali durumunu iyileştirilebilmesinin imkanı olması halinde iflasın önlenmesini sağlayan “iflas erteleme”; borca batık şirketin ‘’ticari menfaatlerinin‘’ de gözetilerek, alacaklıların zararının azaltılmasını veya borçların tamamen ödenmesini sağlayan bir önlem olarak değerlendirilmelidir.

İflas Erteleme Koşulları

 • Şirketin özvarlığının (-) ekside olması İflas erteleme istenilebilmesinin en önemli şartlarından birisi olan borca batık olması demektir.

 • Borca Batıklık şirketin borçlarının aktifinden fazla olması anlamına gelmektedir.

 • Bu borçlarının karşılanabileceğinin ispatı olan gerçekçi ve ikna edici bir iyileştirme projesinin hazırlanması gerekmektedir.

 • Şirketin borçlarının mevcutları ve alacakları toplamından fazla olması halinde şirket borca batık sayılır ve ancak böyle bir durumun varlığı halinde iyileştirme ümidi üzerine şirketin iflasının ertelenmesine karar verilebilir

İyileştirme Projesi

 • İyileştirme projesi, iflas erteleme talep eden şirketin bu süreçten nasıl çıkacağına yönelik öngörüleri içerir.
 • İyileştirme projesi ciddi ve inandırıcı olmalı, şirketin gerçekleriyle bağdaşmalıdır. Aksi taktirde şirketin iflasına karar verilir.

 • İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için öncelikle şirketin borca batık halde bulunduğunun tespiti gerekir.
 • Borca batıklık İİK md.179 hükmü uyarınca şirketin borçlarının aktifinden fazla olması anlamına gelmektedir.
 • Şirketin borçlarının mevcutları ve alacakları toplamından fazla olması halinde şirket borca batık sayılır.

 • Borca batıklık halinde iyileştirme ümidi üzerine şirketin iflasının ertelenmesine karar verilebilir.

   

İflas Erteleme, İyileştirme Raporları ve Dava dosyası eleştirisi uzmanlık gerektirir.

Konusunda uzman profesyonel bir ekip tarafından incelenmesi önemlidir !