Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı : 2016/708 Muh 06/09/2016

Konu : 2017 Yılı İçin Hukuk Bilirkişi Başvuru İlanı

 

 

İ L A N

12/01/2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince; çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (Bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2017 yılı için düzenlenecek Hukuk Bilirkişi listelerine kayıt olmak için; başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. A) BİLİRKİŞİ LİSTELERİ İÇİN BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

 

1-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

2-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,(Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, bilirkişilik yapacağı alana ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmekte olup, stajda geçen hiç bir süre değerlendirmeye alınmamaktadır.)

3-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

4- Göreve Başladığı tarihten itibaren disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

5-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

6-Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

7-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

8-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

9-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

10-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Resmi Sitesi olan http://www.istanbulbam.adalet.gov.tr adresinde duyurular bölümündeki ilanın alt kısmında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alarak ve gerekli diğer belgeler ile birlikte BAŞVURU FORMUNU DOLDURDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI A BLOK -2. KAT 74 NUMARALI ODA) bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir. (İLK BAŞVURUTARİHİ 01/10/2016 OLUP, SON BAŞVURU VE EVRAKLARIN TESLİM TARİHİ İSE 31/10/2016 MESAİ BİTİMİ OLUP, BU TARİHTEN SONRA YAPILAN BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEK VE SÜRESİ UZATILMAYACAKTIR.)

11-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi nitelikli elektronik imza kullanılarak UYAP Bilirkişi Portalı üzerinden de yapılabilir. UYAP üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanmalıdır. Daha sonrasında başvuru tarihleri içerisinde belgelerin asılları veya onaylı örnekleri Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMUNU EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTISINI ALDIKTAN SONRA BAŞVURU FORMUNUNUN DOLDURULDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDEBAŞVURU FORMU VE DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

  1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1-Başvuru Formu, (01/10/2016 tarihinden itibaren ilanın alt kısmındaki ilgili butona tıklanarak eksiksiz bir şekilde başvuru formu ve formda yazılı olan bilirkişiadres beyanı kısmınında doldurulmuş şekliyle çıktısı alınacak)

2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar (Yönetmelik Gereği Sadece Hukuk Bilirkişi Listesine Başvurabilirler) için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

3-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)

4-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

5-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, uzmanlık alanına ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmekte olup, stajda geçen hiç bir süre değerlendirmeye alınmamaktadır.Örnek, Mali Müşavirlik, Avukatlık vb.)

6-Göreve Başladığı tarihten itibaren disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

7- Arşiv kaydını da kapsayacak şekilde adli sicil kaydı,

8- 2016 yılı Bilirkişi listesinde kayıtlı olup bu yıl içerisinde emekli olanlarve ilk defa Bilirkişilik başvurusu yapacak olanların emeklilik belgesini getirmeleri gerekmektedir.

  1. 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE KAYITLI OLUP, 2017 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZ İLK DEFA BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU ALACAĞINDAN TÜM EVRAKLARIN BAŞKANLIĞIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
  1. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

1-Bilirkişi başvuruları; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Resmi Sitesinde (www.istanbulbam.adalet.gov.tr) 01/10/2016 tarihinden itibaren aktif hale gelecek olan ilan ekindeki başvuru formunu eksiksiz doldurularak ve diğer istenen belgeler ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı içerisindeİSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA bizzat yapılacaktır. UYAP üzerinden nitelikli elektronik imza ile de başvuru yapılabilecek olup bu durumda da evrakların yine Komisyon Başkanlığımıza bizzat iletilmesi gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak vedeğerlendirilmeyecektir.

2-Bilirkişi başvurularına gelen bilirkişi adayları, 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve “Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalkmış hukuk alanları ile hesap bilirkişiliği gibi alanlar dışında, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez.” denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmemesi durumunda Komisyon Başkanlığımızca ilgili alanın uzmanlık alanlarından çıkartılması yada başvurunun reddine karar verilebilecektir.

3-Başvuru formunu doldurduğu sırasında hukuk bilirkişi listesine kaydolmak istediğini işaretlenmesi gerekmektedir.

4-Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak bilirkişi adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi ve yığılmayı engellemek için başvuruların son günlere bırakılmaması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

5-2017 yılı Hukuk Bilirkişi Listesi için başvuruda bulunanların yemin törenine katılmalarızorunludur.

6-Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi divanhanesinde ve www.istanbulbam.adalet.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçları ilan edilecektir.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı D Blok -2. katta bulunan Şehit Hakan KILIÇ Konferans Salonunda 05/12/2016 ile 20/12/2016 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, TABLO-1’de belirtilen tarih ve saatler dikkate alınarak bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması gerekmekte olup, belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, törene katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başkaca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

YEMİN TÖRENİ TABLOSU

 

TARİH

SAAT : 09.30 SAAT: 11.00 SAAT: 13.30

SAAT: 15.00

05 Aralık 2016 Pazartesi Başvuru numarası 1-400 arası olan adaylar Başvuru numarası 401-800 arası olan adaylar Başvuru numarası 801-1200 arası olan adaylar Başvuru numarası 1201-1600 arası olan adaylar
06 Aralık 2016 Salı

1601-2000

2001-2400 2401-2800

2800-3200

07 Aralık 2016 Çarşamba

3201-3600

3601-4000 4001-4400

4401-4800

08 Aralık 2016 Perşembe

4801-5200

5201-5600 5601-6000

6001-6400

09 Aralık 2016 Cuma

6401-6800

6801-7200 7201-7600

7601-8000

12 Aralık 2016 Pazartesi

8001-8400

8401-8800 8801-9200

9201-9600

13 Aralık 2016 Salı

9601-10000

10001-10400 10401-10800

10801-11200

14 Aralık 2016 Çarşamba

11201-11600

11601-12000 12001-12400

12401-12800

15 Aralık 2016 Perşembe

12801-13200

13201-13600 13601-14000

14001-14400

16 Aralık 2016 Cuma

14401-14800

14801-15200 15201-15600

15601-16000

19 Aralık 2016 Pazartesi

16001-16400 16401-16800 16801-17200

17201-17600

20 Aralık 2016 Salı

17601-18000

18001-18400 18401-18800

18801-19200 ve sonrası

Tablo-1

 

8-Yemin töreni esnasında bilirkişi adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soyisim, başvuru numarası yazarak imzalamaları isteneceğinden, bilirkişi adaylarının yukarıdaki tabloda yer alan başvuru numarasını yemin törenine gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metinleri bilirkişi dosyasına eklenecektir.

9-Yemin eden bilirkişilerden oluşan listelerin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbulbam.adalet.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

 

  1. İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI :

 

Adli Tıp, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Aktüerya, Ambalaj Tasarımcısı, Arkeolog, Ateşli Silahlar, Avrupa Patent, Ayakkabıcı, Balistik, Banka Müdürü, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Basın-Yayın, Belge İnceleme, Bestekar, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Bilişim, Bina Yöneticiliği, Biyolog, Borsa Uzmanı, Cd-Dvd Çözümleyici, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Çevre Ve Orman Mühendisi, Değerli Taş, Deniz Kirliliği, Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Doğum Uzmanı-Ebelik, Dudak Okuma, Eczacı, Edebiyat, Ekonomist, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı, Emniyet Müdürü, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Eski Eser, Eşya Değer Tespiti, Ev Ekonomisi, Farmakolog, Fen Memuru, Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku, Film Ve Sahne Aktörleri, Film Yapımcısı, Film Yönetmenleri, Finans Uzmanı, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık, Gastroloji, Gayrimenkul Değerleme, Gazeteci, Gemi İnşa Mühendisi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Kaptanı, Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Mühendisi, Genel Cerrahi, Genetik Mühendisi, Gıda Mühendisi, Gıda Toptancısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Göz Hastalıkları, Grafik Tasarımcı, Grafiker, Grafoloji, Güfteci Söz Yazarı, Gümrük Mevzuatı Ve Kaçakçılık, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Güzellik, Haberleşme Mühendisi, Halı, Halkbilimci (Forklor), Harita Ve Kadastro Mühendisi, Hasar Eksperi, Hattat, Havacılık Ve Sivil Havacılık, Hazır Yemek Üretim, Hesap Bilirkişisi, Heykeltraş, İç Hastalıkları, İç Mimar, İktisatçı, İletişim Mühendisi, İmar Kirliliği, İmkb Ve Spk, İnsan Kaynakları, İnşaat Mühendisi, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik, İşletme Mühendisi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kağıt Ürünleri, Kalp Ve Damar Cerrahi, Kardiyolog, Kardiyoloji, Kimya Mühendisi, Kitap Yayıncılığı, Konfeksiyoncu, Konser Organizatörü, Kontrol Mühendisi, Kostüm Yapımcısı, Kot Taşlama İşçilerinin Yakalandığı “Silikozis” Hastalığı İçin Görüş Alınabilecek Uzman, Kozmetik, Kriminoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Kütüphane, Lojistik, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Matematik, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir, Mücevher Yapımcısı, Müellif-Yazar, Müzik Yapımcısı, Narkotik Maddeler, Nörolog, Nota Yazarı, Optisyen, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Orman Mühendisi, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf Ve Adet Hukuku İle Yürürlükten Kalkmış Hukuk, Parfümeri, Parfümeri Satıcısı, Pastahane İşletmecisi, Pastane İşletmecisi, Patent Memuru, Patent Müşaviri, Patent Vekili, Pedagog, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol Ve Ürünleri, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarı, Pilot, Pilot Eğitmeni, Profesyonel Fotoğrafçı, Psikiyatrist, Psikolog, Radyo Sahne Rejisörü, Reklam Acentesi Yetkilisi, Reklam Ve Tabela, Reklam Yazarı, Reklamcı, Renk Ayrımcı, Resim Karşılaştırma, Ressam, Roman Yazarı, Saat Tamircisi, Saatçi, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne Dekoru Yapımcısı/Tasarımcısı, Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Sanat Tarihçisi, Sayıştay Denetçisi, Serbest Mimar, Ses Sanatçısı, Seyahat İş Ve İşlemleri, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sosyal Hizmet, Sovtaj, Su Ürünleri Mühendisi, Şapka Yapımcısı, Şehir Plancısı, Takı Tasarımcısı, Tapu Kadastro, Tarım Ve Ziraat, Tasarımcı, Tasfiye Hukuku, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Telif Hakları, Terzi, Tesisatçı, Tıp Doktorları (Tüm Alanlar), Ticaret Hukuku, Ticaret Ve Sermaye Piyasası, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Trafik Kazaları, Tse Uzmanı, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Tv Program Yapımcısı, Ulaştırma Ve Uluslar Arası Taşımacılık, Unlu Şekerleme İmalat, Uyap Yazılım, Üretim Mühendisi, Üretim Mühendisi, Vergi, Veri Tabanı, Veteriner, Vokalist, Web Tasarım, Yabancı Hukuk, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Yazar, Yazılım Mühendisi, Yeminli Mali Müşavir, Ziraat Mühendisi, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

  1. İLANIN DUYURULMASI

 

1-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının;

a-Adliye divanhanesine ASILMASI,

b-Başkanlığımıza bağlı bulunan Adli Yargı çevresindeki İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Silivri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, Kocaeli, Gebze, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, İnegöl, Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

c-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin’nin resmi web sitesi adresi olan www.istanbulbam.adalet.gov.tradresinde YAYINLANMASI,

d-İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Gıda Mühendisleri Odası, İstanbul Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Gemi Mühendisleri Odası, İstanbul Tekstil Mühendisleri Odası, İstanbul Petrol Mühendisleri Odası, İstanbul Şehir Plancıları Odası, İstanbul Mimarlar Odası, İstanbul Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İstanbul Fizik Mühendisleri Odası, İstanbul Orman Mühendisleri Odası, İstanbul İcmimarlar Odası, İstanbul Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve İstanbul Meteoroloji Mühendisleri Odası’na yazı yazılarak, ilanımızın ve ilanımız ekinde bulunan belgelerin birer suretlerinin belirtilen odalara GÖNDERİLMESİ,

e-Başkanlığımıza bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, illeri için Merkez Komisyon Başkanlıklarınca yukarıda belirtilen odalaragönderilmesi,

f-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2016 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu’na yazı yazılarak DUYURULMASI;

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE
Hayri KAYNAR Hadi SALİHOĞLU Şerafettin SAKA
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Komisyonu Üyesi
e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır

 

EK : Bilirkişi Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

 

 

Açıklama: Başvuru linkleri, başvuru tarihleri olan 01/10/2016 – 31/10/2016 tarihleri arasında aktif olacaktır. Daha önceki seneler için düzenlenmiş başvuru formları geçerli sayılmayacaktır. (SON BAŞVURU VE EVRAK TESLİM TARİHİ 31/10/2016’DIR)

 

NOT: Bilirkişilik başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde ilanlarımızla ilgili güncellemeler yapılabileceği göz önüne alınarak, güncel ilanlarımızın sitemizden (http://www.istanbulbam.adalet.gov.tr/) takip edilmesi rica olunur.