Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Adalet Sarayı

 

DUYURU

T.C.
İSTANBUL
ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

23/09/2016

Sayı Konu:
2016/24214 Muh 2017 Yılı Ceza Bilirkişi İlanı

 

İ L A N

 

04/12/2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan 25832 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan “Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince; çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (Bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2017 yılı için düzenlenecek Ceza Bilirkişi listelerine kayıt olmak için; başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

A) CEZA BİLİRKİŞİ LİSTESİ İÇİN BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

1-T.C. vatandaşı olmak ve başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (31/10/1991 ve öncesi doğumlular)

2-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,(Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekteolup, bilirkişilik yapacağı alana ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmektedir.)

3-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

4-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

5-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

6-Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

7-Başka bir Adalet Komisyonun Ceza Bilirkişi Listesinde kayıtlı olmamak,

8-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

9-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

10-5271 sayılı CMK’ya göre düzenlenecek Ceza Bilirkişi Listesine başvuru yapmak isteyen TÜZEL KİŞİLER için;

a)Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak,

11-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin İstanbul Adliyesi Resmi Sitesi olan http://www.istanbul.adalet.gov.tr/adresinde duyurular bölümündeki ilanın alt kısmında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alarak ve gerekli diğer belgeler ile birlikteİstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na (İSTANBUL ADALET SARAYI 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU ODA BİLİRKİŞİ MASASI) bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla yada faksla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

12-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi nitelikli elektronik imza kullanılarak UYAP Bilirkişi Portalı üzerinden de yapılabilir. UYAP üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanmalıdır. Daha sonrasında başvuru tarihleri içerisinde belgelerin asılları veya onaylı örnekleri Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

 

***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMUNU EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTISINI ALDIKTAN SONRA DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1-Başvuru Formu, (03/10/2016 tarihinden itibaren ilanın alt kısmındaki ilgili butona tıklanarak eksiksiz bir şekilde başvuru formu doldurularak çıktısı alınacaktır.)

2-T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.)

3-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)

4- 2 adet fotoğraf

5-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

6-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, uzmanlık alanına ilişkin fiilen ezan 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmektedir.)

7-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

8-Tüzel kişi başvurularında; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir resmibelge istenmektedir. Tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin ilk 7 maddede sayılan bireysel başvuru evraklarını eklemek suretiyle yapmaları, yapılan bireysel başvuru sırasında düzenlenenbaşvuru formundan bir suretin de tüzel kişi başvuru formunun altına eklenmesi gerekmektedir.

 

C. 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE KAYITLI OLUP, 2017 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN SUNACAKLARIBELGELER :

2016 yılı ceza bilirkişi listesinde kayıtlı olup, 2017 yılı ceza bilirkişi listesine de kayıt yaptırmak isteyenler;03/10/2016 tarihinden itibaren ilanın alt kısmında bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacaklarıbaşvuru formunun ve disiplin durum belgesinin (kamu kurumunda çalışanlar ve odalara bağlı olarak faaliyet gösterenler için geçerli) getirilmesi gerekmektedir.(2016 yılındaki uzmanlık alanları dışında 2017 yılı için ek uzmanlık alanları eklemek isteyenlerin uzmanlık alanlarına ilişkin belgeleri ve en az 3 yıllık mesleki deneyimini içeren belgeyi de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.)

 

D. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

1-Bilirkişi başvuruları; İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde (www.istanbul.adalet.gov.tr) 03/10/2016 tarihinden itibaren ilan ekindeki başvuru formunu eksiksiz doldurulup çıktısı alınarak ve diğer istenen belgeler ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı içerisinde 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU ODA, ADALET KOMİSYONU BİLİRKİŞİ MASASI bölümüne bizzat yapılacaktır. UYAP üzerinden nitelikli elektronik imza ile de başvuru yapılabilecek olup bu durumda da evrakların yine Komisyon Başkanlığımıza bizzat iletilmesi gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, yada faksla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak vedeğerlendirilmeyecektir.

4-Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak bilirkişi adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulmasıve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi ve yığılmayı engellemek için başvuruların son günlere bırakılmaması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- 2016 yılı bilirkişi listelerinde bulunanların 2017 yılı bilirkişi yemin törenine de katılmaları zorunlu olup, yemin törenine katılmayanların başvuruları reddedilecektir.

6-Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçları ilan edilecektir.

İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan Konferans Salonunda 08/12/2016 ile 23/12/2016 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, TABLO-1’de belirtilen tarih ve saatler dikkate alınarak bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması gerekmekte olup, belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, törene katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başkaca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

YEMİN TÖRENİ TABLOSU

TARİH Saat 10.00 Saat 13.30 Saat 15.00

08 Aralık 2016 Perşembe

Başvuru numarası 1- 400 arası olan adaylar

Başvuru numarası 401- 800 arası olan adaylar

Başvuru numarası 801- 1200 arası olan adaylar

09 Aralık 2016 Cuma

1201 – 1600

1601 – 2000

2001 – 2400

12 Aralık 2016 Pazartesi

2401 – 2800

2801 – 3200

3201 – 3600

13 Aralık 2016 Salı

3601 – 4000

4001 – 4400

4401 – 4800

14 Aralık 2016 Çarşamba

4801 – 5200

5201 – 5600

5601 – 6000

15 Aralık 2016 Perşembe

6001 – 6400

6401 – 6800

6801 – 7200

16 Aralık 2016 Cuma

7201 – 7600

7601 – 8000

8001 – 8400

19 Aralık 2016 Pazartesi

8401 – 8800

9201 – 9600

9601 -10000

20 Aralık 2016 Salı

10001-10400

10401-10800

10801-11200

21 Aralık 2016 Çarşamba

11201-11600

11601-12000

12001-12400

22 Aralık 2016 Perşembe

12401-12800

12801 -13200

13201-13600

23 Aralık 2016 Cuma

13601-14000

14001- 14400

14401 ve sonrası

Tablo-1

8-Yemin töreni esnasında bilirkişi adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soyisim, başvuru numarası yazarak imzalamaları isteneceğinden, bilirkişi adaylarının yukarıdaki tabloda yer alan başvuru numarasını yemin törenine gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metinleri bilirkişi dosyasına eklenecektir.

9-Yemin eden bilirkişilerden oluşan listelerin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

 

E. İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI :

Adli Tıp, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Aktüerya, Ambalaj Tasarımcısı, Arkeolog, Ateşli Silahlar, Avrupa Patent, Ayakkabıcı, Balistik, Banka Müdürü, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Basın-Yayın, Belge İnceleme, Bestekar, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Bilişim, Bina Yöneticiliği, Biyolog, Borsa Uzmanı, Cd-Dvd Çözümleyici, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Çevre Ve Orman Mühendisi, Değerli Taş, Deniz Kirliliği, Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Doğum Uzmanı-Ebelik, Dudak Okuma, Eczacı, Edebiyat, Ekonomist, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı, Emniyet Müdürü, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Eski Eser, Eşya Değer Tespiti, Ev Ekonomisi, Farmakolog, Fen Memuru, Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku, Film Ve Sahne Aktörleri, Film Yapımcısı, Film Yönetmenleri, Finans Uzmanı, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık, Gastroloji, Gayrimenkul Değerleme, Gazeteci, Gemi İnşa Mühendisi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Kaptanı, Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Mühendisi, Genel Cerrahi, Genetik Mühendisi, Gıda Mühendisi, Gıda Toptancısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Göz Hastalıkları, Grafik Tasarımcı, Grafiker, Grafoloji, Güfteci Söz Yazarı, Gümrük Mevzuatı Ve Kaçakçılık, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Güzellik, Haberleşme Mühendisi, Halı, Halkbilimci (Forklor), Harita Ve Kadastro Mühendisi, Hasar Eksperi, Hattat, Havacılık Ve Sivil Havacılık, Hazır Yemek Üretim, Hesap Bilirkişisi, Heykeltraş, İç Hastalıkları, İç Mimar, İktisatçı, İletişim Mühendisi, İmar Kirliliği, İmkb Ve Spk, İnsan Kaynakları, İnşaat Mühendisi, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik, İşletme Mühendisi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kağıt Ürünleri, Kalp Ve Damar Cerrahi, Kardiyolog, Kardiyoloji, Kimya Mühendisi, Kitap Yayıncılığı, Konfeksiyoncu, Konser Organizatörü, Kontrol Mühendisi, Kostüm Yapımcısı, Kot Taşlama İşçilerinin Yakalandığı “Silikozis” Hastalığı İçin Görüş Alınabilecek Uzman, Kozmetik, Kriminoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Kütüphane, Lojistik, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Matematik, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir, Mücevher Yapımcısı, Müellif-Yazar, Müzik Yapımcısı, Narkotik Maddeler, Nörolog, Nota Yazarı, Optisyen, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Orman Mühendisi, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf Ve Adet Hukuku İle Yürürlükten Kalkmış Hukuk, Parfümeri, Parfümeri Satıcısı, Pastahane İşletmecisi, Pastane İşletmecisi, Patent Memuru, Patent Müşaviri, Patent Vekili, Pedagog, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol Ve Ürünleri, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarı, Pilot, Pilot Eğitmeni, Profesyonel Fotoğrafçı, Psikiyatrist, Psikolog, Radyo Sahne Rejisörü, Reklam Acentesi Yetkilisi, Reklam Ve Tabela, Reklam Yazarı, Reklamcı, Renk Ayrımcı, Resim Karşılaştırma, Ressam, Roman Yazarı, Saat Tamircisi, Saatçi, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne Dekoru Yapımcısı/Tasarımcısı, Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Sanat Tarihçisi, Sayıştay Denetçisi, Serbest Mimar, Ses Sanatçısı, Seyahat İş Ve İşlemleri, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sosyal Hizmet, Sovtaj, Su Ürünleri Mühendisi, Şapka Yapımcısı, Şehir Plancısı, Takı Tasarımcısı, Tapu Kadastro, Tarım Ve Ziraat, Tasarımcı, Tasfiye Hukuku, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Telif Hakları, Terzi, Tesisatçı, Tıp Doktorları (Tüm Alanlar), Ticaret Hukuku, Ticaret Ve Sermaye Piyasası, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Trafik Kazaları, Tse Uzmanı, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Tv Program Yapımcısı, Ulaştırma Ve Uluslar Arası Taşımacılık, Unlu Şekerleme İmalat, Uyap Yazılım, Üretim Mühendisi, Üretim Mühendisi, Vergi, Veri Tabanı, Veteriner, Vokalist, Web Tasarım, Yabancı Hukuk, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Yazar, Yazılım Mühendisi, Yeminli Mali Müşavir, Ziraat Mühendisi, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

 

F. İLANIN DUYURULMASI

1-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının;

a-Adliye divanhanesine ASILMASI,

b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

c-İstanbul Adalet Sarayı’nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,

d-İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Gıda Mühendisleri Odası, İstanbul Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Gemi Mühendisleri Odası, İstanbul Tekstil Mühendisleri Odası, İstanbul Petrol Mühendisleri Odası, İstanbul Şehir Plancıları Odası, İstanbul Mimarlar Odası, İstanbul Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İstanbul Fizik Mühendisleri Odası, İstanbul Orman Mühendisleri Odası, İstanbul İcmimarlar Odası, İstanbul Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve İstanbul Meteoroloji Mühendisleri Odası’na yazı yazılarak, ilanımızın ve ilanımız ekinde bulunan belgelerin birer suretlerinin belirtilen odalara GÖNDERİLMESİ,

e-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2016 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu’na yazı yazılarak DUYURULMASI;

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

 

 

Başkan Üye Üye
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
İrfan FİDAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi
 

 

EK-1 : Bilirkişi Başvuru Formu (Tıklayınız)

EK-2 : Tüzel Kişi Başvuru Formu (Tıklayınız)

 

Açıklama: Başvuru formu linkleri, başvuru tarihleri olan 01/10/2016 tarihinden itibaren aktif olacaktır. Daha önceki seneler için düzenlenmiş başvuru formları geçerli sayılmayacaktır.